ขอเชิญเข้าร่วมโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.๒๕๔๖ ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กในระดับอำเภอและตำบล