เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นนายกเทศมนตรี และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (ตามบัญชีรายชื่อ)
  • วันที่เริ่ม-สิ้นสุดหน่วยงาน