เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ ผู้อำนวยการแขวงการทางสงขลา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายกเทศมนตรี ทุกเทศบาล และนากยองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกแห่ง
  • วันที่เริ่ม-สิ้นสุดหน่วยงาน